кыр | рус | Eng  
Разделы сайта

Өкүлчүлүк Ош шаарында аккредитацияланган дипломатиялык корпус менен жолугушуу өткөрдү


Ушул жылдын 29-ноябрында Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Баткен, Жалал-Абад жана Ош облустарындагы Ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү Ош шаарында ишмердүүлүгүн жүргүзгөн дипломатиялык корпустун өкүлдөрү менен дипломатиялык корпустун өкүлдөрүн аккредитациялоо жана дипломатиялык транспорт каражаттарын тариздөө маселелерин түшүндүрүүгө багытталган кеңейтилген жолугушуу өткөрдү.
Жолугушууга Ош шаарындагы Орусия Федерациясынын Башкы консулдугунун, Ош шаарындагы Кытай Эл Республикасынын Башкы консулдугунун, Ош шаарындагы Казахстан Республикасынын консулдугунун, ошондой эле эл аралык уюмдардын жергиликтүү кеңселеринин өкүлдөрү катышты.
Ушул эле күнү, Өкүлчүлүк Баткен, Жалал-Абад жана Ош облустарынын жана Ош шаарынын мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган өкүлдөрү үчүн эл аралык иш-чараларды даярдоо жана уюштуруу (чет элдик конокторду аэропортто/чек арада тосуу/узатуу, тар жана кеңири курамда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, чет элдик делегаттарды жайгаштыруу/отургузуу ж.б), ошондой эле КРнын тышкы саясат чөйрөсүндө КРнын мамлекеттик органдарынын өз ара кызматташуусу маселелери боюнча семинар өткөрүлдү.
Бул иш-чаранын башкы максаты болуп эл аралык иш-чараларды уюштуруу жана КРнын бирдиктүү тышкы саясий багытын жүргүзүү максатында КРнын мамлекеттик органдарынын тышкы ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө өз ара кызматташуу маселелеринде мамлекеттик орган кызматкерлеринин билим деңгээлин жогорулатуу болду.
Семинарда, КРнын Өкмөтүнүн Баткен, Жалал-Абад жана Ош облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрүнүн, райондук мамлекеттик администрацияларынын жана Ош шаарынын Мэриясынын 15 ашуун өкүлдөрү катышты.
Ошону менен катар, 29 ноябрь күнү мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган өкүлдөрүнүн Ош шаарында жайгашкан дипломатиялык корпустун өкүлдөрү менен биргелешкен жолугушуусу өттү. Жолугушууда Баткен, Жалал-Абад жана Ош облустарынын жана Ош шаарынын экономикалык жана туристтик мүмкүнчүлүктөрү презентацияланып, эл аралык уюмдардын долбоорлорун жана программаларын ишке ашырууда өз ара кызматташуу суроолору талкууланды.
Аягында, жолугушуулардын катышуучулары уюштурулган иш-чаралар үчүн ыраазычылык билдиришти.
Подробнее

Полпредство провело встречу с представителями дипломатического корпуса, аккредитованных в г.Ош


29 ноября т.г. Полномочное представительство Министерство иностранных дел Кыргызской Республики в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях провело расширенную встречу с представителями дипломатического корпуса, осуществляющего деятельность в городе Ош, для разъяснения вопросов аккредитации представителей дипломатического корпуса и оформления дипломатических автотранспортных средств.
На встрече приняли участие представители Генерального консульства Российской Федерации в г.Ош, Генерального консульства Китайской Народной Республики в г.Ош, консульства Республики Казахстан в г.Ош,
а также местных офисов международных организаций.
В этот же день, Полпредство организовало семинар для сотрудников государственных органов и органов местного самоуправления Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей и г.Ош по вопросам подготовки и организации международных мероприятий (встречи/проводы иностранных гостей, проведение переговоров в узком и расширенном форматах, размещение/рассадка иностранных делегатов и т.д.), а также взаимодействия государственных органов КР в сфере внешней политики Кыргызской Республики.
Основной целью данного мероприятия явилось повышение уровня знаний сотрудников государственных органов Кыргызской Республики в вопросах организации международных мероприятий, взаимодействия государственных органов при осуществлении международной деятельности для проведения единого внешнеполитического курса Кыргызской Республики.
В обучающих семинарах приняли участие более 15 сотрудников полномочных представительств Правительства КР в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях, работников районных государственных администраций южных областей и Мэрии города Ош.
Также, 29 ноября т.г. состоялась совместная встреча представителей государственных органов и органов местного самоуправления с дипломатическим корпусом, расположенным в г.Ош. На встрече были презентованы экономические и туристические возможности Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей и г.Ош, а также обсуждены вопросы взаимодействия при реализации проектов и программ международных организаций.
В заключении участники встреч выразили благодарность за организацию данных мероприятий.
Подробнее

The plenipotentiary of the Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic carried out information work among students of the ZhASU on preventing and combating international trafficking in persons


27th November, 2018 The point of the Plenipotentiary Representative Office of the Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic in the Batken, Jalal-Abad and Osh regions in the city of Jalal-Abad carried out information work among students of Jalal-Abad State University on the prevention and fight against international trafficking in persons.
As part of this event, the students were given explanations about the work being done in this area by the Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic.

Подробнее

КРнын Ыйгарым укуктуу өкүлчүлү тарабынан ЖАГУнун студенттерине эл аралык адам сатуунун алдын алуу жана күрөшүү боюнча маалымат иш-чарасы өткөрүлдү


Ушул жылдын 27-ноябрында КРнын Тышкы иштер министрлигинин Баткен, Жалал-Абад жана Ош облустарындагы Ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн Жалал-Абад шаарындагы Пункту тарабынан Жалал-Абад мамлекеттик университетинин студенттерине эл аралык адам сатуунун алдын алуу жана күрөшүү боюнча маалымат иш-чарасы өткөрүлдү.
Иш чаранын алкагында студенттерге Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрилиги тарабынан жогоруда эскертилген багытта жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.

Подробнее

Полпредством МИД КР проведена информационная работа среди студентов ЖАГУ по предупреждению и борьбы с международной торговлей людьми


27 ноября т.г. Пунктом Полномочного представительства МИД КР в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях в г.Жалал-Абад проведена информационная работа среди студентов Жалал-Абадского государственного университета по предупреждению и борьбы с международной торговлей людьми.
В рамках данного мероприятия студентам были даны разъяснения о проводимой работе в данном направлении Министерством иностранных дел Кыргызской Республики.

Подробнее

The plenipotentiary representative office of the MFA of the KR held a meeting with representatives of the diplomatic corps in Osh


29th November, 2018. The Plenipotentiary Representation of the Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic in Batken, Jalal-Abad and Osh oblasts held an extended meeting with representatives of the diplomatic corps operating in the city of Osh to clarify issues of accreditation of representatives of the diplomatic corps and registration diplomatic vehicles. The meeting was attended by representatives of the Consulate General of the Russian Federation in Osh, the Consulate General of the People’s Republic of China in Osh, the Consulate of the Republic of Kazakhstan in Osh, as well as local offices of international organizations.
On the same day, the Plenipotentiary Representation organized a seminar for employees of state and local government bodies in Batken, Jalal-Abad and Osh oblasts and Osh city on the preparation and organization of international events (meetings / seeing off foreign guests, holding talks in narrow and extended formats, placement / seating of foreign delegates, etc.), as well as interaction of state bodies of the Kyrgyz Republic in the field of foreign policy of the Kyrgyz Republic.
The main purpose of this event was to increase the level of knowledge of employees of state bodies of the Kyrgyz Republic in the organization of international events, the interaction of state bodies in the implementation of international activities to conduct a single foreign policy of the Kyrgyz Republic.
More than 15 employees of authorized representatives of the Government of the Kyrgyz Republic in Batken, Jalal-Abad and Osh oblasts, employees of district state administrations of the southern oblasts and the Osh city hall attended the training seminars.
Also, on November 29, 2018 a joint meeting was held between representatives of state bodies and local self-government bodies with the diplomatic corps located in the city of Osh. At the meeting, the economic and tourist opportunities of the Batken, Jalal-Abad and Osh regions and the city of Osh were presented, and issues of cooperation in the implementation of projects and programs of international organizations were discussed.
In conclusion, the participants expressed their gratitude for the organization of these events.
Подробнее

K.Mamataliev the Deputy Head of the Plenipotentiary Representative Office of the Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic met with T. Selinger the Counselor for Political and Economic Affairs of the US Embassy in the Kyrgyz Republic


27th November,2018 Kaldarali Mamataliyev the Deputy Head of the Plenipotentiary Representative Office of the Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic in Batken, Jalal-Abad and Osh regions met with Thomas Selinger Political and Economic Advisor of the United States Embassy in the Kyrgyz Republic.
During the meeting, Deputy Head of the Embassy K. Mamataliev briefly spoke about the activities and plans of the Plenipotentiary Representative of the Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic in Batken, Jalal-Abad and Osh oblasts for 2019.
The parties also discussed the prospects for further joint cooperation.

Подробнее

КРнын ТИМнин Ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн жетекчисинин орун басары К.Маматалиев АКШнын КРдагы Элчилигинин саясий жана экономикалык маселелер боюнча Кенешчиси Т.Селинджер менен жолугушуусу болду


Ушул жылдын, 28 ноябрь күнү Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Баткен, Жалал-Абад жана Ош облустарындагы Ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн жетекчисинин орун басары Калдарали Маматалиев Америка Кошмо Штаттарынын Кыргыз Республикасындагы Элчилигинин саясий жана экономикалык маселелер боюнча Кенешчиси Томас Селинджер менен жолукту.
Жолугушуунун жүрүшүндө Өкүлчүлүктүн жетекчисинин орун басары К.Маматалиев КРнын Тышкы иштер министрлигинин Ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн ишмердиги жана 2019 жылга пландары тууралуу кыскача айтып берди.
Ошондой эле тараптар мындан аркы биргелешкен кызматташуунун перспективаларын талкуулашты.

Подробнее

Состоялась встреча Заместителя руководителя Полпредства МИД КР К.Маматалиева с Советником по политическим и экономическим вопросам Посольства США в КР Т.Селинджером


27 ноября т.г. Заместитель Руководителя Полномочного представительства Министерства иностранных дел Кыргызской Республики в Баткенской, Жалал-Абадской и Ошской областях Калдарали Маматалиев встретился с Советником по политическим и экономическим вопросам Посольства Соединенных штатов Америки в Кыргызской Республике Томасом Селинджером.
В ходе встречи Заместитель Руководителя Полпредства К.Маматалиев коротко рассказал о деятельности и планах Полномочного представительства Министерства иностранных дел КР в Баткенской, Жалал-Абадской и Ошской областях на 2019 год.
Также стороны обсудили перспективы дальнейшего совместного сотрудничества.

Подробнее

Информационное сообщение МИД КР от 25 ноября 2018 года


Сегодня, 25 ноября 2018 года, в Министерство иностранных дел Кыргызской Республики поступила нота Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.

В ноте, узбекская сторона информирует кыргызскую сторону о проведении 26 ноября 2018 года проверки боеготовности войск Республики Узбекистан. Проверка направлена на оценку боевой готовности войск и сил Республики Узбекистан.

Как отмечается в ноте, мероприятия проводятся в строгом соответствии с ранее принятыми обязательствами Республики Узбекистан по отношению к другим государствам и не направлены против их интересов.

Министерство оперативно информировало руководство и соответствующие государственные органы страны о поступившей ноте.
Подробнее
Новости КыргызстанаАрхив

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


Уважаемые граждане!

Просим Вас сообщать о коррупционных схемах или проявлениях в Аппарат Правительства Кыргызской Республики через Антикоррупционный сайт Правительства Кыргызской Республики
Телефон доверия Аппарата Правительства КР:
+(996-312) 62-53-85 (с 9:00 до 18:00 по будням)
Телефон доверия МИД КР:
+(996-312) 62-50-88 (с 9:00 до 18:00 по будням)
Телефон доверия Полпредства МИД КР по югу Кыргызстана:
+(996-3222) 2-92-86 (с 9:00 до 18:00 по будням)


 

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

 
 

Государственные органы власти

 
Разделы сайта
Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Ленина 318,    +996 32 22 5 55 46
 

© 2013 Полномочное представительство МИД Кыргызской Республики по югу Кыргызстана

Яндекс.Метрика